Over Herbie Bird | Open Kano Festival | Cursussen | Data 2017 | Sitemap | Contact

Algemene voorwaarden

Kanoschool Herbie Bird - Algemene voorwaarden

Met aanmelding erkent de deelnemer dat kanovaren als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de cursus alleen doorgang vindt als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeur(s) werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird. Het staat Kanoschool Herbie Bird en de instructeur(s) vrij de cursusinhoud aan de weersomstandigheden aan te passen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een bepaalde cursus heeft Kanoschool Herbie Bird de bevoegdheid de cursus te annuleren. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen dan direct worden terugbetaald. Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird hebben ten allle tijde het recht een cursus af te gelasten danwel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird nodig maken. Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. Kanoschool Herbie Bird stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe cursusdatum voor.

De deelnemer stelt Kanoschool Herbie Bird of de cursusleiding voor aanvang van de cursus op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de cursus van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met Kanoschool Herbie Bird of de instructeur.

De deelnemer verklaart te kunnen zwemmen. De deelnemer accepteert nadrukkelijk om tijdens de cursus een deugdelijk zwemvest te dragen. Indien een deelnemer dit desondanks weigert heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt verklaart dat dit in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan de cursusleiding onmiddelijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de cursus deel te nemen.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat kanovaren altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiele schade of anderszins, en verklaart Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird en/of bij Kanoschool Herbie Bird of de cursus betrokken derden op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een cursus of activiteit van Kanoschool Herbie Bird.

Indien u zich aanmeldt (per mail of telefonisch), gaan we er van uit dat u accoord gaat met onze algemene voorwaarden.