Leveringsvoorwaarden

Kanoschool Herbie Bird - Leveringsvoorwaarden

Met de aanmelding erkent de deelnemer dat kanovaren als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de cursus alleen doorgang vindt als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeur(s) werkzaam voor Kanoschool Herbie Bird. (vervolgens te noemen KHB) Het staat KHB en de instructeur(s) vrij de cursusinhoud aan de weersomstandigheden aan te passen.

De deelnemer verklaart te kunnen zwemmen en accepteert nadrukkelijk om tijdens de cursus een deugdelijk zwemvest te dragen. Indien een deelnemer dit desondanks weigert, heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten. In welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten.

De deelnemer stelt Kanoschool Herbie Bird of de cursusleiding voor aanvang van de cursus op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de cursus van belang zijn. In geval van twijfel overlegt de deelnemer met KHB of de instructeur.

De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat kanovaren altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiele schade of anderszins. Deelnemer verklaart Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor KHB en/of bij KHB betrokken derden op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een cursus of activiteit van KHB.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een bepaalde cursus heeft KHB de bevoegdheid de cursus te annuleren. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen dan direct worden terugbetaald. Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed.

De deelnemer die met eigen materiaal deelneemt, verklaart dat deze in goede staat verkeert en veilig is te gebruiken. De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren. En zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie hiervan de cursusleiding onmiddellijk in kennis stelt. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de cursusleiding en de deelnemer wordt opgeheven neemt hij/zij niet aan de cursus deel.

Kanoschool Herbie Bird en/of de instructeurs werkzaam voor KHB hebben ten alle tijde het recht een cursus af te gelasten dan wel af te breken. Dit als de omstandigheden dit naar de mening van KHB en/of de instructeurs werkzaam voor KHB nodig maken. KHB en/of de instructeurs werkzaam voor KHB kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt. Of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. KHB stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe cursusdatum voor.


Beleef het Kanoparadijs Weerribben Wieden met de avontuurlijke arrangementen van kanoschool HerbieBird